ARTUR FAŁEK

Dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji, Ministerstwo Zdrowia
Do jego kompetencji należy między innymi koordynacja działań związanych z refundacją kosztów zakupu leków, nadzorowanie procesu rejestracji produktów leczniczych i wyrobów medycznych oraz nadzór nad prowadzeniem postępowań odwoławczych od decyzji organu pierwszej instancji, koordynowanie prac w zakresie organizacyjno-prawnym działalności departamentu oraz prowadzenie spraw dotyczących wyrobów medycznych w ramach kompetencji Ministra Zdrowia.

MAŁGORZATA W. SZELACHOWSKA

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny
Absolwentka wydziału farmaceutycznego Akademii Medycznej w Warszawie na kierunku farmacji aptecznej, posiada prawo wykonywania zawodu aptekarza, karierę zawodową rozpoczęła od pracy w instytucie naukowo-badawczym, poprzez aptekę ogólnodostępną, pracę w hurtowniach farmaceutycznych na stanowiskach Kierownika Hurtowni, dalej w Mazowieckiej Regionalnej Kasie Chorych, w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym jako Główny Specjalista, a obecnie kieruje Wojewódzkim Inspektoratem Inspekcji Farmaceutycznej w Warszawie. Ukończyła Podyplomowe Studia Menadżerskie, Studium Prawa Europejskiego, liczne kursy z obszaru zdrowia publicznego i zarządzania, w tym m.in. Licencyjny kurs Zarządzania Logistycznego Przedsiębiorstwem (ELA)

Prof. dr hab. ZBIGNIEW ĆWIĄKALSKI

Partner, Kancelaria T. Studnicki K. Płeszka Z. Ćwiąkalski J. Górski Sp. k
Adwokat oraz doradca podatkowy. Profesor nadzwyczajny. Pracownik naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu, Wydział Zamiejscowy w Rzeszowie. Współautor komentarzy do kodeksu karnego i ustawy o prawie autorskim. Zajmuje się sprawami z zakresu prawa karnego, gospodarczego oraz prawa handlowego. Reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych.

dr hab. MARCIN MATCZAK

Partner, Domański Zakrzewski Palinka
Radca Prawny, Partner, Doktor prawa, jest specjalistą w zakresie prawa farmaceutycznego i biotechnologii oraz doradztwa regulacyjnego. Zajmuje się także doradztwem w zakresie prawa administracyjnego (prawa farmaceutycznego i prawa reklamy) oraz prawa konstytucyjnego gospodarczego.

PIOTR KULA

Prezes, PharmaExpert Sp. z o.o
Z wykształcenia lekarz, z powołania businessman, od wielu lat z zamiłowania i zawodowo związany z polskim sektorem farmaceutycznym. Kierując się swoją pasją, w listopadzie 2003 roku powołał do życia organizację doradczo-badawczą o nazwie PharmaExpert, która jest liderem rynku informacji pochodzących z aptek. Zajmuje się badaniami rynku farmaceutycznego i doradztwem strategiczno-taktycznym dla szeregu podmiotów działających na rynku ochrony zdrowia. Ceniony ekspert i wykładowca wielu konferencji poświęconych zagadnieniom rynku farmaceutycznego i ochrony zdrowia.

ANDRZEJ RYSZARD STACHNIK

Prezes, Związek Pracodawców Hurtowni Farmaceutycznych
Od ponad dwudziestu lat związany z rynkiem farmaceutycznym w Polsce. Współtworzył Grupę Kapitałową ACP Pharma (dawne ORFE S.A.), jedną z największych firm dystrybucyjnych w kraju, zarządzającą łańcuchem dostaw leków od producenta poprzez hurtownię i aptekę do pacjenta. Obecnie jako Członek Zarządu, Dyrektor Handlowy odpowiada za politykę handlową firmy farmaceutycznej SymPhar. Jest zaangażowany w działalność samorządową na rzecz całego środowiska farmaceutycznego. Działa w organizacjach zrzeszających firmy dystrybucyjne w Polsce. Pełni funkcję Prezesa Związku Pracodawców Hurtowni Farmaceutycznych, a wcześniej w Europie działał na rzecz - GIRP (Organizacja Europejskich Hurtowni Farmaceutycznych) oraz w kraju pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Izby Gospodarczej "Farmacja Polska" oraz Związku Pracodawców Hurtowni Farmaceutycznych. Publikował artykuły poruszające tematykę dystrybucyjną na łamach "Czasopisma Aptekarskiego".

WOJCIECH MASEŁBAS

Prezes, Stowarzyszenie na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce
Badaniami klinicznymi zajmuje się od 1993 r., początkowo jako stypendysta w Katedrze Farmakologii Klinicznej Uniwersytetu w Groningen,Holandia, a następnie w latach 1994-1998 jako asystent w Katedrze Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Akademii Medycznejw Warszawie. Od roku 1996 związany z przemysłem farmaceutycznym, pracował w firmach typu Clinical Research Organization oraz SiteManagement Organization. W latach 2002-2004 Członek Zarządu, a od 2004 r. Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Dobrej Praktyki BadańKlinicznych w Polsce. Z wykształcenia lekarz, specjalista farmakologii klinicznej oraz medycyny farmaceutycznej (Diploma in PharmaceuticalMedicine), absolwent podyplomowych studiów MBA Szkoły.


ANNA RENARD

Ekspert ds. badań klinicznych
Jest absolwentką wydziału lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi (1993) oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej (KSAP, 1997). Poukończeniu studiów medycznych krótko pracowała w zawodzie lekarza by móc następnie studiować w KSAP. Po ukończeniu tej uczelnizatrudniła się jako ekspert ds. państw Europy północnej w Departamencie Europy Zachodniej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. W 2003r. podjęła pracę w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w ówczesnym WydzialeOceny Dokumentacji, a obecnie Departamencie Oceny Dokumentacji Produktów Leczniczych, gdzie najpierw oceniała druki informacyjne,a później dokumentację kliniczną produktów leczniczych. Obecnie jest dyrektorem Departamentu Badań Klinicznych ProduktówLeczniczych.

mgr ANNA PYSZEK

Ekspert ds. badań klinicznych
Absolwentka Wydziału Farmacji Akademii Medycznej w Warszawie. W 1987 roku rozpoczęła pracę w Instytucie Leków w Warszawie.Współautor podręcznika dla studentów farmacji „Farmacja stosowana”. Od 2002 r. pracuje w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych,Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, początkowo na stanowisku starszego specjalisty w Pionie Wyrobów Medycznych, a od 2006r. w Centralnej Ewidencji Badań Klinicznych. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z badaniami klinicznymi produktów leczniczych.


IWONA GRYGLICKA

Associate, Kancelaria Prawna SALANS
Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z prawem ochrony zdrowia. Zajmuje się doradztwem dla firm farmaceutycznych oraz innychpodmiotów z sektora ochrony zdrowia w zakresie wymagań rejestracyjnych, refundacyjnych, badań klinicznych, marketingu produktówleczniczych oraz dostępu do świadczeń zdrowotnych. Posiada doświadczenie w reprezentacji interesów branży farmaceutycznej w procesielegislacyjnym.


JERZY GRYGLEWICZ

Ekspert ochrony zdrowia, Uczelnia Łazarskiego
Ekspert rynku medycznego Obecnie Lider Programu MBA w Ochronie Zdrowia. Wcześniej Zastępca Dyrektora ds. klinicznych InstytutuReumatologii w Warszawie, Zastępca Dyrektora Biura Polityki Zdrowotnej miasta stołecznego Warszawy, Główny Specjalistaw Departamencie Gospodarki Lekami Centrali NFZ i Departamencie Kontroli. Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie, studiówpodyplomowych z zarządzania jednostkami służby zdrowia na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz aplikacji kontrolerskiejNajwyższej Izby Kontroli. Doradca firm audytorskich i konsultingowych , ekspert i uczestnik obrad ,,białego szczytu”, ekspert i uczestnikobrad „okrągłego stołu w ochronie zdrowia”, doradca towarzystw ubezpieczeniowych i komercyjnych podmiotów działających w sektorzeochrony zdrowia.


PIOTR ZIĘCIK

Aadwokat i partner Kancelarii Zgutka, Zięcik, Falkiewicz, Forysiak i PartnerzyAdwokaci i Radcowie Prawni
Kieruje działem prawa farmaceutycznego Kancelarii specjalizującym się w obsłudze firm z sektora farmaceutycznego. Posiada wieloletniedoświadczenie w świadczeniu usług prawnych na rzecz zagranicznych firm farmaceutycznych, w tym podmiotów prowadzących badaniakliniczne na zlecenie. W ramach prowadzonej działalności zajmuje się bieżącą obsługa podmiotów gospodarczych, przygotowywaniem inegocjowaniem umów, w tym umów o prowadzenie badań klinicznych z ośrodkami i badaczami oraz prowadzeniem postępowań sądowych.Mec. Piotr Ziecik jest współautorem książki „Umowy w badaniach klinicznych. Wzory pism praktyków.” wydanej nakładem WydawnictwaC.H. Beck.


dr RAFAŁ STASZEWSKI

Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im.Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Absolwent Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, studiów podyplomowych Public Relations w praktycew Akademii L. Koźmińskiego w Warszawie oraz studiów podyplomowych Zarządzanie finansami na Uniwersytecie Ekonomicznymw Poznaniu. Adiunkt w Pracowni Farmakoekonomiki Kliniki Hipertensjologii, Angiologii i Chorób Wewnętrznych UM w Poznaniu. Zastępcadyrektora szpitala klinicznego, gdzie m.in. odpowiada za administrację badaniami klinicznymi. Jego zainteresowania naukowe związane sąekonomiką i zarządzaniem w ochronie zdrowia oraz badaniami klinicznymi. Nauczyciel akademicki. Autor publikacji z zakresu zdrowiapublicznego.


PATRYK TURZAŃSKI

Aplikant radcowski, Associate - Domański Zakrzewski Palinka sp. k
Członek Zespołu Doradztwa dla Branży Farmaceutycznej i Biotechnologii Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka sp. k.. Zajmuje się doradztwem dla branży medycznej ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z badaniami klinicznymi. Doradza firmom farmaceutycznym przy konstruowaniu oraz prowadzeniu nieinterwencyjnych programów badawczych. Prowadzi warsztaty dla lekarzy i farmaceutów dotyczące relacji przemysłu farmaceutycznego ze służbą zdrowia.


RAFAŁ BŁOSZCZYŃSKI

Kierownik Działu Organizacyjno-Prawnego, Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny
Specjalista w dziedzinie prawa farmaceutycznego oraz żywnościowego w zakresie produktów z pogranicza. Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie (magister prawa). 6 letnie doświadczenie w sprawowaniu nadzoru rynku reklamy produktów leczniczych, prowadzonego przez GIF i WIF. Obecnie kierownik wydziału organizacyjno prawnego Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego zajmuje się, opiniowaniem oraz nadzorowaniem procesem udzielania, zmian (przekształcenia spółek) zezwoleń na prowadzenie aptek, a zwłaszcza nadzorowanie rynku w zakresie detalicznego i hurtowego obrotu produktami leczniczymi.


dr MARIUSZ KONDRAT

Europejski Rzecznik Patentowy, KONDRAT Kancelaria Prawno-Patentowa
Doktor prawa, rzecznik patentowy. Studiował prawo na uniwersytetach w Lublinie, Leuven, Oxfordzie i Amsterdamie. Przed założeniem Kancelarii Prawno-Patentowej KONDRAT pracował w departamencie prawnym UKIE oraz jako adiunkt i wykładowca prawa europejskiego na UKSW. Współautor Komentarza do ustawy Prawo Farmaceutyczne oraz Komentarza do Traktatu Ustanawiającego Wspólnotę Europejską. Autor dwóch monografii: Znaki towarowe w internecie oraz Ochrona znaków towarowych przed naruszeniami w internecie. Autor poradnika Własność Przemysłowa w Unii Europejskiej oraz wielu innych publikacji z zakresu prawa własności przemysłowej i prawa farmaceutycznego.

KATARZYNA PIOTROWSKA

Departament Prawny, Zespół ds. Reklam, Główny Inspektorat Farmaceutyczny
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Studia podyplomowe z zakresu Farmakoekonomiki, Marketingu i Prawa Farmaceutycznego. Od 2008 r. jest członkiem Zespołu ds. reklamy Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego. Posiada szerokie doświadczenie w prowadzeniu postępowań administracyjnych w zakresie reklamy produktów leczniczych oraz reklamy działalności aptek i punktów aptecznych. Autorka publikacji oraz prelegentka na konferencjach dotyczących reklamy produktów leczniczych.

ŁUKASZ SŁAWATYNIEC

Associate, CMS Cameron McKenna
Od 2006 roku związany jest z kancelarią CMS Cameron McKenna, gdzie doradza klientom z branży farmaceutycznej, w szczególności w kwestiach reklamy, refundacji, rejestracji oraz dystrybucji leków, jak też w kwestiach związanych z przejściem i ochroną praw własności intelektualnej. Specjalizuje się również w prawie prasowym. Brał udział w przygotowywaniu i prowadzeniu szeregu postępowań przed sądami i organami administracji publicznej związanych z działalnością firm z sektora farmaceutycznego. Jest także wykładowcą na Uniwersytecie Warszawskim oraz autorem publikacji poświęconych prawu farmaceutycznemu.

JUSTYNA STEFAŃCZYK-KACZMARZYK

Radca Prawny, KONDRAT Kancelaria Prawno-Patentowa
Justyna Stefańczyk – Kaczmarzyk jest radcą prawnym w KONDRAT Kancelarii Prawno – Patentowej. Ukończyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Jest absolwentką studiów prawniczych (KUL) i podyplomowych Studiów Prawa Własności Intelektualnej na UW. Odbywa studia w INP PAN z zakresu prawa konkurencji. Jest współautorką publikacji z zakresu prawa własności przemysłowej i prawa farmaceutycznego. Posiada ośmioletnią praktykę w profesjonalnej obsłudze klientów zwłaszcza w zakresie prawa gospodarczego oraz prawa własności intelektualnej, zdobytą w kancelarii prawnej i patentowej. Specjalizuje się w szczególności w znakach towarowych, prawie autorskim i nieuczciwej konkurencji oraz prawie reklamy. Posiada bogate doświadczenie w skutecznym prowadzeniu sporów sądowych. Zajmuje się również zagadnieniami z zakresu prawa farmaceutycznego oraz ochrony konkurencji.

MARCIN GAWROŃSKI

Partner Relationship Manager, IMS Poland Ltd. Sp. z o.o.
Absolwent Wydziału Zarządzania i Ekonomii na Politechnice Gdańskiej; podyplomowe studia Public Relations oraz zaoczne studium doktoranckie z ekonomii na Uniwersytecie Gdańskim. Od 10 lat związany z dystrybucją farmaceutyczną. Pracował w hurtowniach Pharmag oraz PHOENIX Pharma Polska, gdzie zajmował się m.in. analizą rynku. Od 2005 roku Partner Relationship Manager w IMS Poland, gdzie zajmuje się rynkiem hurtowym i aptecznym.

JOANNA KMIECIK-GRUDZIEŃ

Kierownik Wydziału Rejestru i Importu Równoległego - Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Farmaceutka, absolwentka ekonomii ze specjalnością handel zagraniczny w Wyższej Szkole Handlu i Prawa. Praktykę zawodową rozpoczynała od pracy w aptece ogólnodostępnej. W latach 1999-2002 pracowała w Departamencie Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych (obecnie Departament Polityki Lekowej) Ministerstwa Zdrowia. Od 2002 roku związana z Urzędem Rejestracji PLWMiPB, gdzie nadzoruje postępowania w sprawach importu równoległego, prowadzenie Rejestru Produktów Leczniczych oraz monitorowanie wielkości obrotu produktami leczniczymi w hurtowniach farmaceutycznych.


MAGDALENA ŻAK

Radca Prawny, Bayer Sp. z o.o.
Zajmuje się m.in. prawnymi aspektami działań marketingowych, dystrybucyjnych oraz prowadzenia badań klinicznych w firmie Bayer Sp. z o.o. Ukończyła Uniwersytet Jagielloński w Krakowie oraz studia podyplomowe z zakresu prawa i ekonomii Unii Europejskiej na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Pracowała w zespole zajmującym się doradztwem dla sektora farmaceutycznego w kancelarii SALANS. Jest autorem publikacji na temat reklamy w prawie farmaceutycznym oraz odpowiedzialności lekarzy. Uczestniczyła w pracach grupy etycznej INFARMA przy tworzeniu nowego Kodeksu Dobrych Praktyk Marketingowych Przemysłu Farmaceutycznego, Współpracy z Przedstawicielami Ochrony Zdrowia i Organizacjami Pacjentów, brała udział w projekcie szkolenia managerów innowacyjnych firm farmaceutycznych z zakresu prawa farmaceutycznego i etyki marketingowej organizowanych przez Stowarzyszenie Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, jest Wykładowcą w Centrum Prawa Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza w Krakowie.

LIDIA RETKOWSKA-MIKA

Kierownik Wydziału Prawnego, Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, stypendystka Departamentu Zdrowiai Zasobów Ludzkich Stanów Zjednoczonych, była konsultantka Światowej Organizacji Zdrowia i Panamerykanskiej Organizacji Zdrowia. Od 6 lat zajmuje się prawem farmaceutycznym, działa jako ekspert w Grupie Roboczej Rady Unii Europejskiej ds. Produktów leczniczych i Wyrobów Medycznych, uczestniczy w pracach organizacji Szefów Agencji ds. Produktów leczniczych UE oraz EMEA. Kierownik Wydziału Prawnego, Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

PAULINA KIESZKOWSKA-KNAPIK

Partner, Baker & McKenzie Gruszczyński i Wspólnicy
Uznany specjalista w zakresie prawa farmaceutycznego. Współpracowała ze stowarzyszeniami branżowymi przy opracowywaniu projektu nowego prawa farmaceutycznego. Zajmuje się doradztwem na rzecz firm farmaceutycznych i stowarzyszeń branżowych w zakresie szeroko pojętego prawa farmaceutycznego, w tym zwłaszcza kwestii rejestracyjnych, reklamowych i badań klinicznych. Posiada również doświadczenie w zakresie prawa własności intelektualnej - negocjowała wiele umów w przedmiocie tego prawa oraz doradzała w sprawach rejestracji i unieważniania praw ochronnych na znaki towarowe, występowała również przez sądem w wielu sprawach dotyczących własności przemysłowej. Autorka wielu publikacji w prasie codziennej i specjalistycznej. Jest rekomendowanym prawnikiem w dziedzinie prawa farmaceutycznego w Rankingu Kancelarii Prawnych dziennika Rzeczpospolita. Oceniana przez międzynarodowe wydawnictwa branżowe Chambers Europe oraz PLC Which Lawyer jako jeden z najlepszych ekspertów w dziedzinie prawa farmaceutycznego w Polsce

URSZULA ŚCIESZKO-FIC

Dyrektor ds. Rejestracji, TEMAPHARM Sp. z o.o.
Od 1996 roku pracowała w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Do maja 2005 r. na stanowisku specjalisty ds. rejestracji w Wydziale Organizacji i Koordynacji procesu dopuszczania do obrotu produktów leczniczych w procedurze narodowej. Od maja 2005 r. była kierownikiem Wydziału Procedur Europejskich. Ponadto od listopada 2005 r. była delegatem Urzędu Rejestracji PL, WMiPB do Grupy Koordynacyjnej ds. Procedury Wzajemnego Uznania i Procedury Zdecentralizowanej CMD(h) przy EMEA w Londynie. Obecnie jest Dyrektorem ds. Rejestracji w firmie TEMAPHARM Sp z o.o.

STEFAN BOGUSŁAWSKI

Sequence HC Partners
Stefan Bogusławski jest prezesem zarządu Sequence HC Partners od 2008 r. Od 1991 roku zajmuje się doradztwem i badaniami rynku zdrowia. Jego wcześniejsze doświadczenie obejmuje m.in.... pracę w IMS Health, gdzie początkowo kierował polskim oddziałem, a następnie regionem Europy Środkowej oraz w firmie Azyx Polska, której był założycielem. Jest autorem szeregu prezentacji na wielu konferencjach w Polsce i za granicą oraz publikacji w prasie ogólnej i fachowej dotyczących polskiego rynku zdrowia, a rynku leków w szczególności. Z wykształcenia lekarz.

dr MAREK ŚWIERCZYŃSKI

Baker & McKenzie Krzyżowski i Wspólnicy
Dr Marek Świerczyński jest adwokatem, specjalistą w zakresie prawa farmaceutycznego i prawa nowych technologii. Zajmuje się doradztwem na rzecz przedsiębiorców farmaceutycznych w zakresie szeroko pojętego prawa farmaceutycznego, w szczególności w zakresie reklamy, badań klinicznych, umów o wytwarzanie, procedury „switch”, importu równoległego, jak również własności intelektualnej. Marek Świerczyński ma również rozległe doświadczenie w zakresie zagadnień nowych technologii dotyczących umów wdrożeniowych i o świadczenie usług, podpisów elektronicznych i płatności elektronicznych. Uzyskał tytuł doktora nauk prawnych na Uniwersytecie Śląskim w 2005 r. po ukończeniu studiów na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Marek Świerczyński jest autorem ok. 50 publikacji naukowych. Prowadził wykłady w Instytucie Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz jest adiunktem w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jest również stałym arbitrem w Sądzie Polubownym ds. Domen Internetowych.

ANDRZEJ DĘBIEC

Partner Radca Prawny, Doradca Podatkowy Kancelaria Lovells H. Seisler sp.k.
Od roku 2000 współpracuje z międzynarodową kancelarią prawną Lovells. Jest odpowiedzialny za działalność departamentu podatkowego i Grupy PPP, jak również za kontakty z klientami francuskimi. W latach 1992 - 1999, Andrzej Dębiec współpracował, a następnie zarządzał warszawskim biurem kancelarii prawnej Jeantet et Associes. W latach 1993-1994, był doradcą w Departamencie Dewizowym Ministerstwa Finansów. Od marca 1999 do października 2000 był szefem Departamentu Podatkowego w kancelarii CMS Cameron McKenna Sp. z o.o. w Warszawie. Andrzej Dębiec specjalizuje się w prawie podatkowym, dewizowym i celnym, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z łączeniem, przejmowaniem i nabywaniem przedsiębiorstw, projektami prywatyzacyjnymi oraz wprowadzaniem nowych produktów finansowych na polski rynek. Andrzej Dębiec doradza wielu międzynarodowym korporacjom w zakresie prawno-podatkowych aspektów ich działalności. Reprezentuje także klientów w sporach przed organami podatkowymi. Od 2007 r. Andrzej Dębiec nadzoruje działalność Grupy PPP, w ramach, której odpowiedzialny jest przede wszystkim za aspekty podatkowe projektów infrastrukturalnych (optymalizacja podatkowa różnych modeli transakcji). W styczniu 2008 został ekspertem Okręgowej Izby Radców Prawnych. Jest również ekspertem Nadzwyczajnej Komisji Sejmowej „Przyjazne Państwo”.

MARIUSZ IGNATOWICZ

PricewaterhaouseCoopers
Partner w Dziale Prawno-Podatkowym PricewaterhouseCoopers, gdzie pracuje od 1995 r. Jest absolwentem prawa i licencjonowanym doradcą podatkowym. Mariusz ma 15-letnie doświadczenie w obsłudze klientów z branży ochrony zdrowia i farmaceutycznej. Obecnie odpowiada za ponad 25 klientów z tego sektora prowadzących działalność w Polsce. Mariusz doradzał przedsiębiorstwom farmaceutycznym w licznych kwestiach o kluczowym znaczeniu, takich jak: efektywne podatkowo finansowanie spółek podlegających lokalnym statutowym mechanizmom kontroli cen, optymalizacja podatkowych kosztów promocji i reklamy, określenie efektywnej podatkowo struktury nadzoru nad badaniami klinicznymi itp. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje również strategiczną optymalizację podatkową dla międzynarodowych firm z branży ochrony zdrowia działających w Europie Środkowej i Wschodniej, zarówno z perspektywy krajowej, jak i ponadnarodowej.

BOGDAN FALKIEWICZ

Sequence HC Partners Sp. z o.o
Pracuje jako Dyrektor Działu Konsultingu w Sequence. Od 10 lat w doradztwie i przemyśle farmaceutycznym: pracował jako starszy konsultant w IMS Health - Management Consulting i konsultant w McKinsey&Company, a także jako Dyrektor Marketingu Strategicznego i Efektywności Biznesu w Pliva Kraków oraz specjalista w Jelfa SA. Przed rozpoczęciem pracy w biznesie adiunkt Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, autor kilkudziesięciu publikacji naukowych. Z wykształcenia lekarz internista i dr nauk chemicznych.

BOGUSŁAWA OSIŃSKA

Agencja Oceny Technologii Medycznych,Wydział Oceny Technologii Medycznych
Lekarz (specjalizacja z laryngologii I st.), ponadto ukończyła studia podyplomowe z zakresu zdrowia publicznego oraz farmakoekonomiki, odbyła szereg szkoleń krajowych i zagranicznych z obszaru HTA (w tym staż we francuskiej Haute Autorité de Santé). W AOTM pracuje na stanowisku głównego specjalisty od 4 lat i jest odpowiedzialna przede wszystkim za ocenę raportów HTA przedkładanych do MZ wraz z wnioskami o finansowanie świadczeń ze środków publicznych oraz koordynację pracy w Agencji w jednym z komponentów międzynarodowego projektu finansowanego przez UE. Brała udział także w 2 innych projektach unijnych, które były prowadzone w AOTM i NFZ. Posiada szeroką wiedzę z zakresu funkcjonowania polskiego systemu opieki zdrowotnej (praca w MOW NFZ obejmująca m.in. udział w opracowywaniu warunków postępowania konkursowego, prowadzenie negocjacji ze świadczeniodawcami, monitorowania realizacji umów zawartych z zakładami opieki zdrowotnej).

BORYS PODGÓRNY

PricewaterhaouseCoopers
Jest starszym menedżerem w Dziale Prawno-Podatkowym. Od początku swojej kariery w PricewaterhouseCoopers (2002 r.) pracuje w Zespole farmaceutycznym. Uczestniczy w projektach doradczych z zakresu podatków, regulacji cenowych, prawa farmaceutycznego i przepisów dotyczących systemów ochrony zdrowia (Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej). Borys uczestniczył w wielu złożonych projektach realizowanych na rzecz klientów z branży farmaceutycznej, obejmujących m.in. wdrożenie nowych struktur biznesowych (np. struktury komisowej, dystrybucji bezpośredniej) oraz restrukturyzację działalności tych przedsiębiorstw w Polsce. Borys jest licencjonowanym doradcą podatkowym.

ZDZISŁAW J. SABIŁŁO

Pharma Business Administration Consultancy
Prowadzi własną firmę doradczą z zakresu zarządzania w przemyśle farmaceutycznym: Pharma Business Administration Consultancy. W latach 2005-2009 pełnił funkcję Prezesa Zarządu i Dyrektora Generalnego na Polskę i Kraje Bałtyckie firmy Janssen-Cilag, należącej do koncernu Johnson & Johnson. W latach 1996 - 2005 pełnił funkcję Dyrektora Generalnego w firmie Yamanouchi Pharma Sp. z o.o., a następnie w firmie Astellas Pharma Poland. Przed podjęciem pracy w Yamanouchi zdobywał doświadczenie w branży farmaceutycznej, pracując na różnych stanowiskach w spółce Upjohn-Poland. W latach 2006 i 2008 wybrany na stanowisko Prezesa Zarządu Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA na dwie kolejne kadencje. Również przez dwie kadencje (1997 - 2001) pełnił funkcję Prezesa Stowarzyszenia Przedstawicieli Firm Farmaceutycznych w Polsce, a także Prezesa Rady Nadzorczej (2001-2003) i Wiceprezesa (2003- 2005) tej organizacji, będącej poprzedniczką INFARMY. Wykładowca zarządzania w przemyśle farmaceutycznym na studiach podyplomowych Farmacji Przemysłowej w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przewodniczący, panelista i prelegent licznych konferencji poświęconych zarządzaniu oraz kwestiom prawnym i cenowym na rynku farmaceutycznym.

Prof. dr hab. n. med. JACEK SPŁAWIŃSKI

Kierownik Zakładu Farmakologii NIL w Warszawie
Członek Grupy Eksperckiej ds. Zmian w Systemie Refundacji w Polsce. Uznany ekspert i specjalista wysokiej klasy w dziedzinie farmakologii. Od 1963 lekarz medycyny na wydziale lekarskim Akademii Medycznej w Krakowie, następnie od 1980 r. Kierownik Zakładu Farmakologii Krakowskiej AM w Rzeszowie. Od roku 1992 piastował stanowisko Kierownika Zakładu Farmakologii Instytutu Leków w Warszawie a od 2002 Kierownika Zakładu Farmakologii Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego w Warszawie. Autor i współautor ponad 100 prac publikowanych w międzynarodowych czasopismach naukowych.

DOROTA WALERJAN

Senior Associate Doradca Podatkowy Kancelaria Lovells H. Seisler sp.k.
Zajmuje się doradztwem podatkowym od 1993. Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze podatkowej, prawnej i finansowo-biznesowej lokalnych i międzynarodowych klientów. Do początku 2006 roku pracowała jako doradca podatkowy, a następnie Dyrektor w dziale podatkowym PricewaterhouseCoopers, odpowiedzialny za kierowanie i rozwój Sektora FMCG (towary konsumpcyjne, handel i dystrybucja). Od marca 2007 współpracuje z Kancelarią Lovells. Przeprowadziła kilkadziesiąt edycji warsztatów i szkoleń z zakresu prawa i podatków. Jest autorką i współautorką szeregu publikacji podatkowych, w tym trzech książek na temat podatkowych aspektów działań marketingowych, wydanych nakładem wydawnictwa Difin a także licznych artykułów prasowych publikowanych w takich gazetach i periodykach, jak “Puls Biznesu”, “Rzeczpospolita”, “Przegląd Podatkowy”, “Gazeta Prawna” oraz serwisach internetowych.

KAMILA WENDYKOWSKA

HTA Consulting
Lekarz, ukończyła I Wydział Lekarski Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Od marca 2007 roku do maja 2009 roku pracowała w Departamencie Gospodarki Lekami, Centrali Narodowego Fundusz Zdrowia, gdzie zajmowała się oceną i wyceną technologii lekowych finansowanych w ramach terapeutycznych programów zdrowotnych i chemioterapii. Od maja 2009 roku pracuje jako konsultant w HTA Consulting. Jest współautorką książki „PRICING. Ceny leków refundowanych, negocjacje i podział ryzyka” oraz zagranicznych publikacji związanych z tematyką rozwiązań cenowych i refundacyjnych dla produktów leczniczych.

TOMASZ BARAŁKIEWICZ

® Pharmaceutical Consulting
Od dziesięciu lat zajmuje się marketingiem i sprzedażą na rynku farmaceutycznym. W swojej karierze doradzał większości sieci aptecznych w Polsce, współpracował z licznymi producentami i hurtowniami. Pełnił stanowisko National Trade Marketing Managera w firmie US Pharmacia i miał przyjemność zajmować się dziesiątkami różnorodnych nowych produktów. Kierował warszawskim zespołem międzynarodowej agencji reklamowej Tequila, gdzie miał okazję wspierać wprowadzanie licznych produktów na różnorodnych rynkach od FMCG po sektory usługowe. Dziś, jako niezależny ekspert realizuje działania consultingowe i prowadzi szkolenia w zakresie marketingu i sprzedaży na rynku farmaceutycznym.

MARTA BARANKIEWICZ BARAŁKIEWICZ

Starszy Badacz, TNS OBOP
Studia w Instytucie Socjologii na Uniwersytecie Warszawskim. W badaniach od 7 lat, w tym prawie 4 lata w badaniach o tematyce medycznej i farmaceutycznej. Kierownik syndykatowego projektu OTC Track monitorującego od 2001 roku rynek leków OTC. Obecnie specjalizuje się w badaniach rynku leków Rx (głównie badania schematów terapeutycznych oraz segmentacyjne). Od 2008 roku jako Project Manager koordynuje badania kliniczne na zlecenie firm farmaceutycznych.

JAKUB DALACH

Senior Konsultant, PharmaExpert
Doświadczony praktyk, analityk rynku farmaceutycznego. Od 1999 roku związany z przemysłem farmaceutycznym w firmie Polish Medical Mailing piastując stanowisko Business Development Manager odpowiadał za opracowanie strategii marketingowych oraz sprzedażowych dla firm farmaceutycznych. Następnie został Kierownikiem Portalu Medinet gdzie efektywnie zarządzał portalem dla lekarzy planując jego strategie i sprzedaż produktów. Współpracę z Medinet zakończył na stanowisku Kierownika Działu Sprzedaży. Kolejnym krokiem było objęcie pozycji Managera ds. Efektywności Promocji w Polfarma S.A. czyniąc go odpowiedzialnym m.in. za tworzenie projektu Business Inteligence - Data Warehouse. Od 2006 roku reprezentował Ratiopharm Polska odnosząc wiele sukcesów na płaszczyźnie sprzedaży produktów przez podległe mu działy. Autor i współautor wielu efektywnych strategii sprzedażowo ? marketingowych.

ROBERT FRĄCKOWIAK

Manager Sieci Aptecznych
Jest właścicielem i zarządza aptekami w Wielkopolsce. Osobiście prowadzi negocjacje z przedstawicielami producentów. Wcześniej pracował w firmach farmaceutycznych: Pliva, US Pharmacia, gdzie jako manager z pasją i sukcesami zajmował się sprzedażą i dystrybucją. Dziś wykorzystuje swoje kompetencje do rozwoju aptek i skutecznie rozwija swoje placówki dzięki wykorzystaniu narzędzi marketingowych.

BARTOSZ GRODNY

GlaxoSmithKline
Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, studiował także Psychologię Zachowań Konsumenckich na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Swoją karierę rozpoczynał w greckiej centrali koncernu Chipita International, kontynuował karierę w koncernach FMCG: Danone a następnie Nestle Polska. W marketingu branży farmaceutycznej od 8 lat zdobywając doświadczenie w US Pharmacii gdzie pracował na markach gastrycznych m.in.przygotowując launche nowych produktów, doprowadzając markę Stoperan do pozycji lidera w 2 lata, w Boehringer Ingelheim gdzie był odpowiedzialny za kluczowe marki firmy i skutecznie wdrażał nowe działania zarówno jeżeli chodzi komunikację marketingową jaki i trade marketing. Aktualnie w GlaxoSmithKline Conusmer Healthacare odpowiedzialny za kluczową markę Rutinoscorbin, wcześniej również Cholinex.

JACEK JABŁOŃSKI

® Pharmaceutical Consulting
Jest niezależnym konsultantem działającym na rynku farmaceutycznym oraz FMCG. Posiada 15-letnie doświadczenie menadżerskie w firmie L?Oréal ? jednym z największych producentów produktów kosmetycznych. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Handlowej (Ecole Supérieure de Commerce) w Dijon (Francja). Rozpoczął swą karierę zawodową we Francji jako przedstawiciel handlowy. W 1995 roku dołączył do polskiego przedstawicielstwa L'Oréal, gdzie zajmował stanowiska Regionalnego Kierownika Sprzedaży oraz Dyrektora Handlowego marki Vichy Laboratoires. W 2003 roku został Dyrektorem Generalnym Vichy w Rumunii, gdzie wprowadził markę na lokalny rynek. Po 4 latach przeniósł się do Pragi, gdzie przez kolejne 2 lata kierował działem kosmetyków aptecznych (marki Vichy, La Roche-Posay, Inneov i Sanoflore). Od 2009 roku pracuje jako konsultant specjalizujący się w doradztwie sprzedażowym, projektach eksportowych oraz executive search. Włada biegle językiem angielskim, francuskim, czeskim oraz rumuńskim.

GRZEGORZ GAWRON

Business Unit Director Thrombosis, Sanofi-Aventis
W Sanofi-Aventis od roku 2000. Z wykształcenia lekarz pediatra ? od 18 lat w branży farmaceutycznej. Przeszedł praktycznie pełną ścieżkę w działach operacyjnych od przedstawiciela medycznego poprzez kierownika regionalnego zespołu sprzedażowego, kierownika różnych produktów, szefa działu sprzedaży, dyrektora BU operującym na rynku otwartym i szpitalnym, specjalistycznym oraz lekarzy pierwszego kontaktu. Obecnie odpowiada za marketing i sprzedaż portfela szpitalnego. Odpowiadał z sukcesem za wprowadzenie i rozwój największych produktów firmy Sanofi-Aventis w Polsce.

Prof. nadzw. dr hab. TOMASZ SIEMIĄTKOWSKI

Partner w Kancelarii Głuchowski Rozdziewicz Zwara i Partnerzy
W 1994 r. ukończył Wydział Prawa i Administracji UW, od 1999 roku pozostaje adwokatem Izby Adwokackiej w Warszawie. Doktor nauk ekonomicznych, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierownik Zakładu Prawa Handlowego w Katedrze Prawa Gospodarczego SGH. Wykłada również zagadnienia prawne corporate governance w Programie MBA prowadzonym łącznie przez SGH i University of Minnesota. Prof. Siemiątkowski przebywał w renomowanych zagranicznych ośrodkach naukowych: University of Minnesota, Carlson School of Management, University of California- Berkeley, Boalt Hall School of Law oraz Max-Planck- Institut fur Auslandisches und Internationales Privatrecht w Hamburgu. Kompetencje prof. Siemiątkowskiego w praktyce adwokackiej prowadzonej od 2009 r. w Kancelarii Głuchowski Rozdziewicz Zwara i Partnerzy, a wcześniej w Kancelarii Adwokackiej dr Tomasza Siemiątkowskiego, dwóch amerykańskich kancelariach prawniczych oraz Kancelarii dr hab. T. Siemiątkowski, Adwokaci i Doradcy, koncentrują się w obszarach: fuzji, przejęć i restrukturyzacji, prawa rynku kapitałowego, arbitrażu, prawa korporacyjnego oraz prawa farmaceutycznego (reprezentował w postępowaniu przed TK Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych Lewiatan w sprawie z zakresu prawa farmaceutycznego uzyskując korzystne dla swego klienta orzeczenie). Prof. Siemiątkowski jest współautorem projektu ustawy nowelizującej kodeks spółek handlowych oraz członkiem zespołu ekspertów pracującego pod kierownictwem profesora S. Sołtysińskiego. Arbiter Sądu Arbitrażowego przy PKPP Lewiatan i Sądu Polubownego przy KNF a także Przewodniczący Grupy Ekspertów ds. opracowania projektu Kodeksu Dobrych Praktyk Sądów Arbitrażowych. Współautor i współredaktor trzech tomów komentarza do kodeksu spółek handlowych opublikowanego w LexisNexis.

ANNA SMAGA

Wiceprezes, SEQUENCE HC PARTNERS
13 lat w badaniach i doradztwie na rynku ochrony zdrowia na poziomie realizacji i zarządzania, współtwórca wielu serwisów syndykatowych; prognozuje, interpretuje zjawiska, specjalistka od trudnych projektów, absolwentka kierunku zastosowań matematyki na wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz programu MBA realizowanego przez UW we współpracy z University of Illinois.

JACEK STYKA

Dyrektor Marketingu Handlowego, Torfarm S.A.
Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego i Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (MBA). Wykładowca AGH w Krakowie z zakresu negocjacji. Przez wiele lat pracował w firmie NAVO PGD, która jest generalnym dystrybutorem firmy Procter&Gamble w Polsce, pełnił funkcję Dyrektora Zarządzania Marką. Aktualnie jest Dyrektorem Marketingu Handlowego w Torfarm S.A. który jest liderem polskiego rynku dystrybucji farmaceutycznej. Na swoim stanowisku zajmuje się współpracą z producentami, negocjacjami handlowymi i rozwijaniem narzędzi wspierających sprzedaż produktów do aptek.

dr nauk ekonom. KATARZYNA ANNA SZALONKA

Adiunkt, Zakład Ogólnej Teorii Ekonomii, Uniwersytet Wrocławski
Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 1993 (mgr ekonomii o specjalności marketing) Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, w 2001r. na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu doktorat z zarządzania marketingowego na rynku farmaceutycznym. Obecnie zatrudniona na Uniwersytecie Wrocławskim w Instytucie Nauk Ekonomicznych, Zakład Ogólnej Teorii na stanowisku adiunkta. Autorka ponad 50-ciu publikacji z zakresu marketingu farmaceutycznego oraz czterech książek z zarządzania firmą farmaceutyczną i apteką.

PRZEMYSŁAW WOJAK

Managing Partner, TEQUILA\Polska
Absolwent neofilologii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza, hispanista. Od stycznia 2010 roku stoi na czele TEQUILA\Polska - wcześniej piastował stanowiska Dyrektora Kreatywnego (od 2000r.) oraz Partnera Zarządzającego (od 2007r.).Jest cenionym specjalistą w branży reklamowej. Należy do the Institute of Direct Marketing, był członkiem j